אייל ברזני

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: המפוספסים
רישום: 04/11/2018 10:58:58 עדכון: 04/11/2018 10:58:58

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות